Strijden door debat. Empirische studie naar de bruikbaarheid van het debat in het kader van burgerschapsvorming

  • Fleur Nollet

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Burgerschapsvorming betreft sinds 2006 een inspanningsverplichting voor het onderwijs. De ontwikkeling en implementatie blijkt echter een complexe opgave voor scholen. (Onderwijsraad, 2012) Het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in het kader hiervan een groot curriculumonderzoek gestart: het project ‘Oefenplaats voor Burgerschap: debatteren in het vmbo’, wat een uitwerking betrof van het eerder door SLO ontwikkeld kernleerplan burgerschap (zie: Bron, Veugelers en van Vliet). Het resultaat was een handboek bestaande uit een theoretische deel, een doorlopende leerlijn en exemplarisch lesmateriaal. De bruikbaarheid van dit handboek is in deze thesis getoetst door de vergelijking van drie gevalsstudies. Door een mixed methods benadering, waarin de onderzoeksmethodes participerende observatie, diepte interviews, documentenanalyse en een ontwikkeld meetinstrument elkaar aanvullen, is niet alleen zicht gekomen op de bruikbaarheid van het handboek, gedefinieerd als ruimte voor actieve bewerking door de docent, geschiktheid voor de vmbo leerlingen en bevordering van burgerschapsvorming, maar wordt ook het belang van burgerschap helder en eindigt het in een pleidooi voor de geschiktheid van debat, in tegenstelling tot dialoog, als aanpak voor de ontwikkeling van burgerschap en in de strijd tegen de verregaande onverschilligheid in en naar de samenleving.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorW. M. M. H. Veugelers (Supervisor) & G. J. L. M. Lensvelt-Mulders (Supervisor)

Cite this

'