Strijdlust om er te mogen zijn: Een afstudeeronderzoek over de identiteitsontwikkeling van adolescente vrouwen die in de prostitutie terecht zijn gekomen door loverboy methoden.

  • Floor Franck

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Adolescente vrouwen die door middel van emotionele manipulatie, bedreiging en/of mishandeling in de prostitutie terecht zijn gekomen, zijn de hoofdpersonen van mijn afstudeeronderzoek. Pooiers gebruiken diverse tactieken om vrouwen aan zich binden om ze vervolgens in de prostitutie uit te buiten, waardoor het voor vrouwen zelf vaak onduidelijk is of ze vrijwillige of onvrijwillig deze arbeid verrichten. Loverboy methoden gaan vaak gepaard met (relationeel) seksueel misbruik en/of criminele praktijken als drugs- en wapenhandel en/of afpersing waarbij vrouwen grote schulden oplopen. In mijn afstudeeronderzoek heb ik vrouwen tussen de 15 en 24 jaar geïnterviewd die uit de prostitutie zijn gestapt en bij hun loverboy weg zijn en nog in het losmaking/verwerkingproces zitten. Door alle gebeurtenissen heen vormen zij hun identiteit en strijden ze tegen zichzelf en tegen anderen om er te mogen zijn. In mijn afstudeeronderzoek heb ik nadruk gelegd op de hersenontwikkelingen in de adolescentie aan de hand van het werk van Crone (2008). Naar voren is gekomen dat dit de emotionele en cognitieve hersengedeelten in de adolescentie nog niet met elkaar in balans zijn. De langdurige stresssituatie waar vrouwen uit de onderzoeksgroep mee te maken hebben gehad, verergert nog eens deze instabiliteit. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen in welke mate de structuur en de functie van de beschadigde hersengebieden herstellen ná de stresssituatie. Verwarring, onzekerheid en tegenstrijdigheden, die door de pooier nog eens extra aangezet worden, spelen een rol bij hun identiteitsontwikkeling. Door angst en (dreiging van) geweld zijn ze van eigen behoeften en verlangens weggedreven en/of hebben ze steeds meer hun eigen grenzen verlegd. Hersenontwikkelingen zorgen ervoor dat cognitieve vaardigheden en emotionele inschattingen in de adolescentie toenemen en zorgen voor een groeiend besef van de misbruik- en uitbuitingsituatie. Daarnaast heb ik de aandacht gehad voor intersubjectiviteit aan de hand van perspectieven van Benjamin (1988). Intersubjectiviteit houdt in dat een subject niet op zichzelf staat maar in verhouding tot andere subjecten. In de intersubjectieve benadering is zelfbepaling en identiteitsontwikkeling verbonden aan de afhankelijkheid van erkenning van een ander dat inherent is aan het menselijk bestaan. Daarbij bestaat de noodzaak dat deze afhankelijk van erkenning wederkerig is. Benjamins perspectief op het belang van wederkerige erkenning leidt uiteindelijk naar een uiteenzetting van macht en overheersing, die van toepassing is op de relatie tussen pooier en vrouwen uit de onderzoeksgroep. In de onderdanigheid en gehoorzaamheid kan zowel onmacht als verlangen ervaren worden en wordt een zelfdefiniëring gevonden.
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorD. Bakker (Supervisor) & A. Sools (Supervisor)

Cite this

'