Terug op koers. De bruikbaarheid van het concept moreel kapitaal voor de profilering van de geestelijke verzorging.

  • Vicky Hölsgens

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Door de toenemende marktgerichtheid in de zorg staat de vanzelfsprekendheid van de geestelijke verzorging in de zorg onder druk. De geestelijke verzorging staat voor de uitdaging om zich helder te profileren binnen de organisatie. Hoe kan de geestelijke verzorging verantwoording afleggen aan een instelling waar het draait om het aanleveren van meetbare resultaten zonder het eigene van de geestelijke verzorging te verliezen? In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre het filosofische concept moreel kapitaal een aanknopingspunt kan bieden voor de profilering van de geestelijke verzorging binnen een ziekenhuis. Hiervoor is een casestudy gedaan binnen het Erasmus MC te Rotterdam. Om de vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van twee kwalitatieve analysemethoden; ten eerste een thematische analyse van semi-gestructureerde interviews gehouden binnen de hiërarchische lijn in het Erasmus MC en ten tweede een discoursanalyse volgens de methode van Fairclough (2003) van beleidsdocumenten van het Erasmus MC. Uit beide analyses blijkt dat moreel kapitaal wenselijk wordt geacht voor de organisatie. Bovendien stellen de respondenten dat de geestelijke verzorging hier een bijdrage aan kan leveren zowel op de werkvloer als op beleidsniveau. Uit de discoursanalyse blijkt echter dat het neoliberale beleid meer de boventoon voert dan blijkt uit de interviews. Bovendien blijkt de geestelijke verzorging in de hogere echelons van de organisatie vrijwel onzichtbaar waardoor een kloof in ontstaan tussen beide partijen. Moreel kapitaal kan echter een aanknopingspunt bieden voor de geestelijke verzorging om zich zowel te profileren op de werkvloer als op beleidsniveau.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorW. Seekles (Supervisor) & Caroline Suransky (Supervisor)

Cite this

'