The role of the nurse in practising beneficence in palliative care

  • D. E. Blommaert

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Sinds de invoering van de WGBO kan een arts een patiënt niet behandelen zonder hem daar vooraf goed over te informeren en zonder dat de patiënt daarmee instemt. Deze informed consent procedure maakt geleidelijk plaats voor shared decision making (SDM); in het Nederlands vertaald als gezamenlijke besluitvorming. Hierbij wisselen arts en patiënt onderling informatie uit op basis van gelijkwaardigheid, bereiken zij overeenstemming over wat de meest passende behandeling is en besluiten zij gezamenlijk hoe zij daar uitvoering aan geven. In de palliatieve zorg (care) vervult de oncologieverpleegkundige een spilfunctie in de interactie tussen de patiënt en het multidisciplinaire team dat daarvoor de lijnen uitzet. Zij zou in theorie met haar inbreng in SDM de palliatieve zorg voor haar patiënt moeten kunnen optimaliseren. In deze Thesis wordt na specifiek literatuuronderzoek de vraag beantwoord op welke wijze oncologieverpleegkundigen bijdragen aan de besluitvorming van patiënten in de palliatieve zorg en wat dit betekent voor het concept van shared decision making (SDM).
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorM. A. Visse (Supervisor) & C. J. W. Leget (Supervisor)

Cite this

'