The worst thing in life is ending up with people who make you feel all alone. Goede zorg in isolatie: een empirisch ethisch onderzoek naar zorgervaringen van patiënten in geïsoleerde verpleging

  • Sjan Kaethoven - van Beers

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: Wat zou goede zorg in isolatie moeten behelzen, gezien de ervaringen van MRSA- of VRE- positieve patiënten, die geïsoleerd verpleegd worden? Het verkrijgen van een antwoord hierop vraagt om een kwalitatief, empirisch onderzoek. De dataverzameling gebeurde middels open interviews, gehouden met vier patiënten die in isolatie verpleegd werden in een algemeen ziekenhuis of dit recentelijk meegemaakt hadden. Tevens is er een literatuurstudie gedaan. De analyses werden uitgevoerd in de fenomenologische traditie. Middels een iteratief proces van constante vergelijking werden de bevindingen voortdurend gecontroleerd aan de transcripten van de interviews om zo dicht mogelijk bij de bronnen te blijven. Ter ordening en ondersteuning van deze onderzoeksfase werd het software programma MAXDQA gebruikt. De conclusie van dit onderzoek is dat, hoewel er ambivalentie is, er overwegend negatieve gevoelens lijken te bestaan over het geïsoleerd verpleegd worden. Het lijkt als een extra, onbegrepen belasting gevoeld te worden en patiënten kunnen zich kwetsbaar en afhankelijk van het zorgteam voelen. Het ontwikkelen van een goede zorgrelatie kan door deze omstandigheden bemoeilijkt worden. Dit kan resulteren in een afstandelijke houding, een gevoel van alleen zijn en vervreemding van de situatie bij de patiënten. Tevens is geconcludeerd dat familie en naasten veel van deze negativiteit kunnen verzachten door hun aandachtige aanwezigheid, die de patiënt het gevoel kunnen geven van erkenning en dat men van belang is voor hen. Er kan een taak bij het zorgteam liggen om de relatie met de patiënt te verbeteren. In dit onderzoek is speciale aandacht gevestigd op zorgethische inzichten en of deze gebruikt kunnen worden om de zorg voor de geïsoleerde patiënt te verbeteren. Met name de presentietheorie zou mogelijk handvaten kunnen geven. Een van de gedane aanbevelingen van deze thesis is het scholen van zorgpersoneel in de presentiebenadering. Door dit toe te voegen aan het professionele repertoire kan er structureel aan een betere zorgrelatie met geïsoleerde patiënten gewerkt worden.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA. R. Niemeijer (Supervisor) & P. Dronkers (Supervisor)

Cite this

'