Vader blijven. Een onderzoek naar de betekenis van vaderschap voor gedetineerde vaders.

  • de M. Haan

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie is een onderzoek naar de betekenis van vaderschap voor Nederlandse gedetineerde vaders. Het doel is bijdragen aan de kennis over vaderschap in de gevangenis en aan betere begeleiding van vaders in detentie. Door middel van een literatuurstudie wordt de betekenis van vaderschap vanuit twee kanten benaderd: enerzijds wordt bekeken op welke manier vaderschap een bron van zin is voor gedetineerden, en anderzijds wordt vaderschap als bron van verlies en rouw onderzocht. In de scriptie wordt eerst, aan de hand van verschillende onderzoeken, de situatie van vaders in detentie geschetst. Hieruit blijkt dat een verblijf in de gevangenis vaders zeer beperkt in de betrokkenheid bij hun kind. Er zijn weinig mogelijkheden tot contact. Soms nemen gedetineerden zelf afstand van het gezin; de uit zelfbescherming gecreƫerde gevangenisidentiteit is moeilijk te verenigen met de vaderrol. Er wordt vervolgens ingegaan op de verschillende behoeften die mensen hebben om het leven als betekenisvol te ervaren. Hoewel de meeste elementen in vaderschap die een rol spelen in betekenisgeving verloren gaan bij gevangenschap, voorziet het wel in doelgerichtheid, een belangrijke behoefte voor het ervaren van zin. Vaderschap kan een sterke bron van motivatie zijn en daarin zingevend. Aan de andere kant is het vaderschap in de gevangenis een bron van pijn, gemis en verlies. Onderzocht wordt of dit gepaard gaat met rouw. Dit wordt bekeken vanuit een breed perspectief op rouw aan de hand van de concepten ambiguous loss en disenfranchised grief. Uit onderzoek naar rouwgroepen in de gevangenis blijkt dat gedetineerden rouwen om het verlies van contact met hun kind. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook het verlies van de vaderrol kan leiden tot rouw. In het besluit wordt gesteld dat gedetineerde vaders gestimuleerd moeten worden in de vader-kindrelatie en dat de motiverende werking van vaderschap beter benut kan worden, door het bieden van ruimte om in verbinding te blijven met de vaderrol.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Wojtkowiak (Supervisor), J. Tonnaer-Souverijn (Supervisor) & P. Bos (Supervisor)

Cite this

'