Van collectieve representaties van de dood naar collectieve representaties van de dode. Een theoretisch onderzoek naar de betekenis van collectieve representaties van de dood in hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen.

  • S. Kerkhof

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie is een interdisciplinaire literatuurstudie over veranderingen in de omgang met de dood in de hedendaagse geïndividualiseerde westerse samenleving en in het bijzonder naar uitvaartrituelen binnen deze context. Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan de theorievorming over rituelen. Onder invloed van verschillende sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder secularisering, individualisering en de pluralisering, hebben hedendaagse uitvaartrituelen een steeds meer geïndividualiseerd karakter gekregen. Waar in de kerkelijke rituelen het collectief een centrale rol speelt, lijkt dit in de hedendaagse buitenkerkelijke rituelen naar de achtergrond geraakt. De vraagstelling die in het onderzoek centraal staat is: Wat is de betekenis1 van collectieve representaties over de dood binnen hedendaagse geïndividualiseerde2 uitvaartrituelen? Deze vraag heb ik getracht te beantwoorden door middel van het samenbrengen en verbinden van drie wetenschappelijke disciplines namelijk; Thanatologie3, Ritual studies en Memory studies. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat hoewel hedendaagse buitenkerkelijke uitvaartrituelen een gepersonaliseerd en geïndividualiseerd karakter, hebben er toch sprake is van collectieve representaties. In de christelijke uitvaartrituelen liggen de collectieve representaties van de dood met name opgeslagen in het culturele geheugen. Het culturele geheugen omvat onder andere de bronnen van waaruit er in een samenleving betekenis wordt verleend aan de dood en bestaat bijvoorbeeld uit rituele handelingen, teksten en symbolen. Een andere vorm van collectief geheugen is het communicatieve geheugen. Het communicatieve geheugen zijn de verhalen die van persoon op persoon worden overgedragen. Uit deze literatuurstudie blijkt dat het communicatieve geheugen in de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaart centraal is komen te staan. De verhalen die door de nabestaanden worden gedeeld in het ritueel hebben een tijdelijk karakter. Op basis hiervan concludeer ik in dit onderzoek dat er binnen hedendaagse geïndividualiseerde rituelen sprake is van collectieve representaties van de dode, van de overledene. Door de individuele verhalen, die een belangrijke plaats innemen in het hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartritueel, construeert het collectief een representatie van de overledene. De betekenis van de constructie van deze collectieve representatie van de overledene in het ritueel, is gelegen in het feit dat vanuit deze constructie het leven van de overledene kan worden gevierd. Hiermee kan er betekenis worden verleend aan zijn of haar leven en de manier waarop dit na de dood kan doorwerken voor de nabestaanden.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Wojtkowiak (Supervisor) & N. L. Immler (Supervisor)

Cite this

'