Van normatieve professionalisering naar een integraal kader

  • de Anne-Jean Vries

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Mijn scriptie ‘Van Normatieve Professionalisering naar een Integraal Kader’ is geschreven voor de Universiteit voor Humanistiek voor de afstudeerrichting ‘Kritische Organisatie en Interventie Studies (KOIS). Ik laat in ‘mijn genese tot mijn probleemstelling’ zien dat ik naast de UvH verschillende opleidingen gedaan heb die wat mij betreft het makkelijkst samen zijn te vatten onder de noemer: ‘persoonlijke ontwikkeling’. Ik laat hier zien dat ik al deze facetten van persoonlijke ontwikkeling kan plaatsen binnen het integrale kader van Ken Wilber én dat dit rust geeft. Tegelijkertijd problematiseer ik zijn kader wanneer we naar de context van professionals en organisaties kijken. Het kader van normatieve professionalisering is daar beter voor. Normatieve professionalisering is de plaats waar aspecten van persoonlijke ontwikkeling maar ook wetenschappelijke en praktische interdisciplinaire kennis samen komen. Ik probeer in deze scriptie ook zelf niet buiten schot te blijven en in die zin in te gaan op mijn eigen persoonlijke en wetenschappelijke kennis en anderzijds mijn praktische handelen. Normatieve professionalisering is een kader dat laat zien dat alhoewel de situaties binnen organisatorische contexten zeer complex zijn, dat zij in feite nog niet complex genoeg zijn. Er is meer complexiteit nodig. Deze complexiteit heeft met name te maken met ‘morele’ en ‘existentiële’ vraagstukken. Zelf bepleit ik dat ook existentiële vraagstukken niet genoeg zijn. Want deze vragen zijn slechts één aspect van de vragen die komen kijken bij het totale spectrum van persoonlijke ontwikkeling. Alleen, zoals ik laat zien, is het nú al complex voor zowel de student aan de UvH als de (normatieve) professional. Wanneer daar meer complexiteit aan toegevoegd wordt dreigt het gevaar van wat ik ‘gefragmenteerde hyperreflectie’ noem. Simpel gezegd betekent ‘gefragmenteerde hyperreflectie’, dat te veel reflecties elkaar in te hoog tempo opvolgen en waarin geen samenhang in te ontdekken valt. Met deze scriptie probeer ik een verbreding en een verdieping aan te brengen in het kader van normatieve professionalisering. Deze verbreding en verdieping probeer ik te doen aan de hand van drie theorieën. De eerste is het integrale kader over persoonlijke ontwikkeling van Ken Wilber. De tweede is Theory U van Otto Scharmer. Deze theorie is in feite een uitgebreide integrale communicatie en co-creatie theorie voor de context van organisaties. Spiritualiteit en hoogsensitiviteit hebben beiden een belangrijke plaats in deze Theory U. De twee perspectieven van Wilber en Scharmer zijn echter niet voldoende voor de context van organisaties. Dr. Martin Hetebrij, waarbij ik een van mijn twee stages heb gedaan, heeft mij in laten zien dat een perspectief op macht en besluitvormingprocessen van belangrijk zijn voor het krijgen van goed functionerende organisaties. Ik kom in deze scriptie, met behulp van deze drie theorieën tot een conclusie hoe ‘gefragmenteerde hyperreflectie’ tegen gegaan kan worden. Ik wijs enerzijds naar de voordelen van het hebben van een (integraal) cognitief organisatiekader en anderzijds het toepassen van postrationele bewustzijnstaten, zoals mindfullness en het groeien naar een postrationeel ontwikkelingsniveau. Deze ontwikkelingsniveaus vallen uiteen in pedagogische, psychologische en existentiele niveaus. Bewustzijnstaten komen en gaan. Je kunt maar één bewustzijnsstaat op hetzelfde moment hebben. Je kunt bijvoorbeeld niet nuchter en dronken op hetzelfde moment zijn. Een ontwikkelingsniveau gaat niet weg. Wanneer we bijvoorbeeld onze moeders taal geleerd hebben zal deze onder normale situaties altijd tot onze beschikking staan. Ook kom ik in deze scriptie tot de conclusie dat er een onderscheid bestaat tussen een integraal kader en een integraal handelen in de praktijk. ‘Normatieve professionalisering’ verwijst naar de noodzaak van het integreren van bestaanskennis in organisatorische contexten. Ik beargumenteer dat een integraal kader de praktische integratie van bestaanskennis kan voeden en ondersteunen
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorH. P. Kunneman (Supervisor) & M. Hetebrij (Supervisor)

Cite this

'