Verder leven na verlies. Over de invloed van het verlies van een vriend(in) door suïcide onder jongvolwassenen.

  • van den N. Berg

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Elke dag groeit de groep nabestaanden van zelfdoding. Een deel van deze groep bestaat uit jongvolwassen nabestaanden tussen de 18 en 30 jaar die een vriend(in) hierdoor hebben verloren. Zij blijven vaak achter met veel verdriet, een groot gemis en veel vragen. Dit onderzoek richt zich op die groep jongvolwassenen. Hoewel er regelmatig wordt geschreven over rouw en suïcide gaat er relatief weinig aandacht uit naar het verliezen van vrienden door zelfdoding. In dit onderzoek wordt er gepoogd om antwoord te krijgen op de vraag naar de invloed van een zelfdoding van een vriend(in) op de persoonlijke betekenisgeving van nabestaande jongvolwassenen. Er is hierbij gekeken naar de manier waarop de zelfdoding wordt begrepen en wat de invloed is op het wereldbeeld en zelfbeeld van de nabestaanden. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de wisselwerking van de geleefde ervaring van het verlies en de invloed hiervan op de persoonlijke betekenisgeving. Dit onderzoek is exploratief en kwalitatief van aard. Omdat er nog weinig onderzoek naar dit onderwerp is gedaan dient dit onderzoek als een verkenning van de mogelijke manieren waarop de zelfdoding van een vriend(in) invloed heeft op de betekenisgeving van nabestaande vrienden. Er is gepoogd om inzicht te krijgen in de ervaringen van de nabestaanden door middel van diepte interviews. In totaal zijn er tien semi-gestructureerde interviews afgenomen met jongvolwassenen die meer dan 1 jaar geleden hun vriend(in) zijn verloren door zelfdoding. Uit de resultaten bleek dat het voor veel respondenten lastig was om precies vast te stellen wat de invloed is geweest. Alle nabestaanden hebben geworsteld met het begrijpen van de zelfdoding. Hoewel er vaak verklaringen werden gezocht in persoonlijke kenmerken van de overleden vriend(in) bleken deze verklaringen tegelijkertijd niet afdoende. Begrip en onbegrip wisselen zich af in de verhouding ten aanzien van de zelfdoding. In de verhalen van de nabestaanden klinkt een veerkrachtig verhaal door in termen van invloed op betekenisgeving. Ondanks er soms voorbeelden worden gegeven van negatieve affecten, zijn de meest genoemde invloeden dat nabestaanden alerter zijn op zelfdoding in hun omgeving, dat ze meer waardering hebben gekregen voor het leven en soms meer ten volle leven, maar ook meer waardering voor vriendschap. Tot slot benoemen respondenten persoonlijke groei, een alertere omgang met hun eigen emoties, en het zelf niet willen plegen van zelfdoding als invloeden op hun zelfbeeld.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorW. Seekles (Supervisor) & M. Trappenburg (Supervisor)

Cite this

'