Verdragen van de wachtlijsten in de ggz

  • carla aantjes

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Door het bestaan van wachtlijsten in de ggz mist niet alleen de wachtende zorgvrager zorg maar komen ook de betrokken hulpverleners in aanraking met machteloosheid en morele stress. In dit zorgethische onderzoek staat de onderzoeksvraag centraal: Hoe ervaren hulpverleners bij De Hoop ggz met een verantwoordelijkheid ten aanzien van het wachtlijstbeheer morele stress en wat betekenen deze ervaringen voor goede zorg voor hulpverleners?
Betrokkenheid staat in dit onderzoek centraal in de relatie tussen de zorgvrager en de hulpverlener. De respondenten ervaren betrokkenheid door meer nabijheid van de zorgvrager die op de wachtlijst staat, verbinding door herkenning, de zorgbehoefte inhoudelijk in te schatten door kennis en als het ware, het gezicht van de zorgvrager te leren kennen. Echter diezelfde betrokkenheid die ervaren, gezocht of vermeden wordt in relatie tot de wachtende zorgvrager heeft invloed op de mate van stress of onmacht die wordt ervaren. Er wordt, door de respondenten in dit onderzoek, bewust of onbewust afstand genomen van de betrokkenheid met de zorgvrager en diens zorgbehoefte om te voorkomen dat er onmacht ontstaat. De gevoelens die machteloosheid en morele stress bij de respondenten in dit onderzoek oproept hebben gevolgen voor hun welzijn.
Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat bij hulpverleners behoefte is aan veelzijdige erkenning. Erkenning vanuit de zorgrelatie, vanuit de samenleving, vanuit de organisatie en door collega’s. Erkenning van deskundigheid en erkenning van machteloosheid en feilbaarheid. De ruimte die daarvoor onderling nodig is kan het best worden omschreven als morele ruimte waarin deze erkenning in de relationaliteit en gezamenlijkheid kan worden gezocht.
Een aanbeveling die uit dit onderzoek volgt is dat goede zorg voor hulpverleners in de ggz, die een morele verantwoordelijkheid voelen in de zorg voor wachtenden op zorg, vraagt om morele ruimte en erkenning. Een gemis hieraan kan morele stress, machteloosheid en het uit de weg gaan van betrokkenheid veroorzaken. Goede zorg voor hulpverleners in de ggz, met deze taak kan verbeterd worden door het creëren van die morele ruimte en het geven van (ruimte voor) erkenning.
Date of Award30 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorVivianne E. Baur (Supervisor)

Cite this

'