Verhalenderwijs: Een kwalitatief onderzoek naar het werken met herstel- en levensverhalen om zingeving te expliciteren bij cliënten door ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers in de psychiatrie

  • S. Admiraal

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het doel van deze masterthesis is meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop ervaringsdeskundigen het herstelverhaal inzetten om zingeving te expliciteren in het herstelproces. Er zijn vier manieren waarop zingeving expliciet aan de orde komt in het herstelverhaal zoals gebruikt door ervaringsdeskundigen. Ten eerste bevordert het formuleren van een eigen herstelverhaal een gevoel van empowerment, kracht en controle, dit werkt zingevend. Ten tweede zorgt het vormgeven van een herstelverhaal voor het ontwikkelen van de eigen identiteit en erkenning en acceptatie, ook dit zijn zingevende elementen. Ten derde zijn herstelverhalen verhalen van hoop. Herstelverhalen gaan namelijk over hoe mensen de kracht hebben gevonden om een zinvol leven op te bouwen met de psychiatrische kwetsbaarheid. Zingeving komt ten vierde naar voren in de verbondenheid die men voelt in het delen en horen van herstelverhalen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijk dat dat zowel de geestelijk verzorger als de ervaringsdeskundigen verhalen van hoop aanbieden. De ervaringsdeskundige doet dat door het eigen persoonlijke verhaal te delen en de geestelijk verzorger doet dat door het aandragen van grotere levensbeschouwelijke verhalen. In beide gevallen wordt een verhaal ingezet als manier om hoop te bevorderen, wat als zingevend wordt ervaren. Hoop is cruciaal om te ervaren dat het leven zinvol is. Een andere overeenkomst is dat zowel de geestelijk verzorger als de ervaringsdeskundigen de client stimuleren om een eigen verhaal te maken. Hierbij vinden zowel ervaringsdeskundigen als geestelijk verzorger het van groot belang dat het verhaal past bij de persoon zelf en dat er ruimte is voor ontwikkeling van een breder perspectief op het zelf.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorA. W. Braam (Supervisor) & C Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'