Vertogen van relationele afstemming. Een discoursanalyse bij vrijwilligers werkzaam in de palliatieve terminale zorg

  • KoDa Jonker

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In deze thesis is middels een discoursanalyse onderzoek gedaan naar goede zorg en kwaliteit binnen het vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg. Bij de VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, zijn 12.000 vrijwilligers aangesloten. Deze vrijwilligers zijn werkzaam in hospices en bij mensen thuis. Binnen hun werkzaamheden zorgen de vrijwilligers voor de stervenden en naasten. Een oproep bij deze vrijwilligers om kwaliteitsreflecties in te zenden leidde tot onvoldoende inzendingen, waardoor er binnen deze thesis is gekozen om interviews te houden met 6 vrijwilligers. Vier waren werkzaam in of het hospice of thuis en twee werden zowel thuis als in het hospice ingezet. Het onderzoek laat zien dat alle respondenten een manier van relationele afstemming centraal stellen in hun vertogen. De wijze waarop ze die afstemming zoeken verschilt per respondent. De visies van goede zorg en kwaliteit worden met behulp van o.a. zorgethische theorie doordacht. Relationele afstemming, als bewerking van de presentietheorie, staat in het werk van de vrijwilligers centraal, wat betekent dat ze hun eigen visies van goede zorg opzij zetten om zich af te kunnen stemmen op de ander. De aanzet voor de uiteenrafeling van relationele afstemming is in deze thesis begonnen maar vraagt nog nadere bestudering in dialoog met andere wetenschapsgebieden naast zorgethiek.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorM. A. Goossensen (Supervisor) & A. A. M. van Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'