Verwachtingsvol ervaren op de kraamafdeling. Fenomenologisch onderzoek naar de geleefde ervaring van kraamvrouwen op de kraamafdeling en wat dit betekent voor Zorg met Ziel in het Rijnstate ziekenhuis.

  • de Hilde Leeuw

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Projectgroep Zorg met Ziel van het Rijnstate ziekenhuis stelt zich de vraag wat goede zorg betekent voor alle betrokkenen en hoe daar invulling aan gegeven kan worden. In samenspraak tussen de projectgroep, de UvH en de onderzoekers is dit kwalitatieve onderzoek tot stand gekomen. Het doel in dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in geleefde ervaringen van kraamvrouwen met de opname op de kraamafdeling en wat dit betekent voor goede zorg vanuit Zorg met Ziel. Er is een theoretische verkenning gedaan naar zorgethische concepten zoals ‘goede zorg’ en ‘belichaamde geleefde ervaring’. Het type onderzoek betreft een empirisch fenomenologisch onderzoek met als methode de hermeneutische interpretatieve analyse volgens Van Manen (2014; 2016). Via de Lokale Haalbaarheidscommissie is toestemming verkregen voor een dataset van in totaal acht respondenten. Iedere onderzoeker heeft zich gericht op een deelonderzoek met vier respondenten. Door middel van diepgaande gesprekken, observaties en shadowing is voor dit deelonderzoek data verzameld. Aan de hand van de ervaringen is inzicht verkregen in de essentie van de opname ervaring op de kraamafdeling. De gesprekken, data-analyse en interpretaties hebben thema’s inzichtelijk gemaakt. De essentiële gevonden thema’s zijn ‘erkenning’ en ‘lichamelijkheid’. Onder erkenning wordt verstaan het gezien en gehoord worden, wat voor kraamvrouwen tijdens de opname op de kraamafdeling een belangrijk aspect voor goede zorg bleek te zijn. Onder lichamelijkheid wordt verstaan de kennis van het lichaam. Kraamvrouwen volgen lichamelijke impulsen en erkenning voor deze bron van kennis kan een belangrijk aspect zijn voor betere afstemming in de zorg. De thema’s ERKENNING en GELEEFDE ERVARING zijn de thema’s die verdere aandacht vragen binnen Zorg met Ziel. Dit onderzoek kan richting geven in het verder verbeteren van de zorg. De resultaten bieden inzichten en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'