Virtuele zingeving: Een exploratief onderzoek naar zingeving in virtuele werelden

  • van der Paul Gun

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In mijn scriptie probeer ik in kaart te brengen op welke manier er sprake is van zingeving in virtuele werelden, waarbij ik dan in het bijzonder inga op de virtuele wereld ‘World of Warcraft’. Nadat ik in de inleiding heb betoogt waarom ik dit onderzoek voor humanistiek van belang acht, ga ik in het eerste hoofdstuk eerst in op de geschiedenis van het fenomeen ‘virtual reality’ om vervolgens bij een definitie van een virtuele wereld aan te komen. Ik doe dit aan de hand van de theorieën van Heim (1998) en Castronova (2001). Tevens bespreek ik in dit hoofdstuk kort wat de rol van het spelelement in virtuele werelden is. Tot slot ga ik in op de virtuele wereld die World of Warcraft heet en onderscheid ik een aantal elementen die volgens mij van belang zijn om deze wereld geloofwaardig te maken. Hoofdstuk 2 gaat volledig over de rol die virtuele organisaties (in WoW ‘guilds’ genaamd) spelen. Ik doe dit door, aan de hand van de theorie van Bolman & Deal (2003), op vier verschillende invalshoeken in te gaan waarmee je naar een guild kunt kijken: Door te kijken naar de structuur, naar het HR-beleid, naar de mate van politiek die er bedreven wordt en naar de culturele betekenis voor de leden van zo’n guild. In het derde hoofdstuk bespreek ik het identiteitsaspect. Dit doe ik door in navolging van Ricoeur en De Mul (2002, over narratieve identiteit) en Zwanenberg (2007, over digitale identiteit) een virtuele identiteit te definiëren. Vervolgens bespreek ik de vier behoeften aan zin waaraan volgens Baumeister (1991) moet worden voldaan om een zinvol leven te leiden en vul ik die op basis van de theorie van Alma & Smaling (2009) aan met een vijfde behoefte, namelijk de behoefte aan verwondering. In hoofdstuk 4 komen de voorgaande drie hoofdstukken samen en betoog ik waarom ik vind dat er sprake is van zingeving in virtuele werelden, waarbij ik ook een paragraaf besteed zinloosheid in de virtuele wereld. In het vijfde hoofdstuk doe ik tenslotte enkele voorstellen voor vervolgonderzoek.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorP. H. J. M. Derkx (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'