Volgens mij
: Thematisch literatuuronderzoek naar een humanistisch begrip van goed volgerschap in sociaal-politiek activisme

  • Nienke Van Ittersum

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze masterscriptie omvat een thematisch literatuuronderzoek naar de betekenis van goed volgerschap vanuit humanistisch perspectief. Tegen de achtergrond van de bibliotheken die er volgeschreven zijn over leiderschap, vormt volgerschap een opvallende kennislacune in onze samenleving en wetenschap. Er wordt in dit onderzoek toegespitst op het volgen in sociaalpolitieke protestbewegingen. De vraag hoe goed volgerschap in sociaal-politiek activisme begrepen kan worden vanuit humanistisch perspectief, wordt beantwoord door middel van een analyse van bronnen uit verschillende vakgebieden, waaronder de organisatiekunde, psychologie en filosofie.

Volgerschap wordt in dit onderzoek enerzijds begrepen als een rol die tot stand komt door een sociaal proces van claiming en granting. Individuen verrichten in groepen constant identiteitswerk waarmee zij zelf leider-of-volgerrollen claimen en ze anderen rollen toebedelen of dit proberen. Anderzijds onderstreept dit onderzoek ook dat iedere rol, of dit nu meer leidende of volgende rollen zijn, aspecten van volgerschap bevat. Volgerschap heeft namelijk ook een fenomenologisch karakter en hoort bij ons mens-zijn, waarin we continu worden aangetrokken tot het navolgen van anderen. Maar wat betekent vervolgens goed
volgerschap? Goed volgerschap wordt in dit onderzoek uitgelegd als het kunnen uitoefenen van persoonlijk leiderschap te midden van mimetische druk en processen van overdracht-entegenoverdracht. Humanistische waarden als zelfstandig oordeelsvormen en geestelijke weerbaarheid vormen hierin de kern. Daarnaast is goed volgerschap vanuit humanistisch perspectief verbonden met de praktische kant van humanisme, namelijk humanisering. Om goed te kunnen volgen, is het praktiseren van bepaalde deugden of kwaliteiten nodig. Dit onderzoek wijst uit dat voor goed volgerschap de cultivering van, en een samenspel tussen, de deugden phronesis, integriteit, moed en empathie van fundamenteel belang is.
Date of Award10 Mar 2021
Original languageDutch
SupervisorJoachim Duyndam (Supervisor) & Marieke van den Doel (Supervisor)

Cite this

'