Voorbij niet schaden. De zorgzame onderzoeker

  • D. Shilue

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Kwalitatief zorgethische onderzoek doen naar vluchtelingen en asielzoekers wordt overstelpt met culturele, methodologische en ethische uitdagingen. Hoewel de basisprincipes van onderzoeksethiek getuigen van een zekere morele verantwoordelijkheid van onderzoekers, blijken deze principes te ‘smal’ en reductionistisch te zijn en niet te passen bij doelgroepen die afwijken van de westerse cultuur en andere filosofieën en waarden hebben. De theorie van filosofe Margaret Urban Walker laat zien dat perspectieven op morele verantwoordelijkheid kunnen verschillen omdat mensen vanuit verschillende posities andere morele achtergronden hebben. Om recht te doen aan andere morele dimensies binnen kwalitatief onderzoek, waar zorgethische onderzoekers (of alle onderzoekers) ongetwijfeld mee te maken krijgen, dient er binnen onderzoeksethiek verder gekeken te worden dan de gevestigde morele principes binnen kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Wil de zorgethische onderzoeker morele verantwoordelijkheid op zich nemen en niet alleen recht doen aan divergerende morele opvattingen, zoals Walker poneert, maar ook andere epistemologische en ontologische achtergronden, dient hij of zij op reflexieve wijze zijn interpretatieve middelen opnieuw vorm te geven. Een standpunt waar Walker zich slechts spaarzaam over uit laat, zal tot in het extreme doorgetrokken worden met behulp van een antropologische stroming genaamd ‘the ontological turn’. Dit ontologisch pluralistische standpunt vraagt van de zorgethische onderzoeker stil te staan bij niet alleen zijn culturele of conceptuele vooronderstellingen, maar zijn meest basale inferenties van de werkelijkheid.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorM. A. Visse (Supervisor) & A. R. Niemeijer (Supervisor)

Cite this

'