Vrijheid in kaders: een onderzoek naar de verhouding van het aanbod van het coordinatiepunt mensenhandel tot de agency van vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel

  • van Annemoon Noorden

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In 2007 heeft HVO-Querido het ACM opgericht met een specifiek hulpverleningsaanbod voor de slachtoffers van mensenhandel, gericht op zelfstandigheid en zelfbeschikking. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verhouding tussen het aanbod van het ACM en de agency van de vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel, die nu van de hulpverlening gebruikmaken. Om inzicht te krijgen in de complexiteit van het aanbod van het ACM is gebruik gemaakt van de methode praktijkbeschrijving. Het theoretisch kader leert dat het ‘helpen’ van vrouwen een spanningsvlak raakt, waarbij gebalanceerd wordt tussen het erkennen van structurele beperkingen van iemands agency en het uitgaan van diens eigen kracht en vermogens. In de literatuur worden een viertal aspecten van agency onderscheiden. Ten eerste, de inspraak van cliënten in de hulpverlening, zodat zij direct invloed kunnen uitoefenen. Ten tweede is inzicht van belang, omdat dit mensen in staat stelt hun handelingen en gedrag af te stemmen op de structurele factoren die hun keuzes belemmeren dan wel mogelijk maken. Ten derde, een aanbod dat de mogelijkheden tot agency op verschillende manieren vergroot. Ten vierde, het betrekken van de gemeenschap waarin de slachtoffers zich bevinden, omdat dit immers de ruimte is waarbinnen de slachtoffers hun agency uitoefenen. Aanbevolen wordt de slachtoffers meer te betrekken bij de hulpverlening, op individueel, groeps- en organisatieniveau. Daarnaast is het van belang om het aanbod uit te breiden, zodat gespecialiseerde hulp geboden kan worden aan bijvoorbeeld verstandelijk beperkte vrouwen, remigrerende vrouwen en vrouwen die opnieuw in situaties van geweld terecht komen. De hulpverlening aan vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel zal echter te allen tijde een spanningsveld blijven: pogingen van het ACM om de agency van deze vrouwen te vergroten, brengen een inherente beperking hiervan met zich mee, door de normatieve en professionele kaders van de hulpverlening. De kunst is om op basis van gelijkwaardigheid hulpverlening te bieden en zo meer ruimte voor agency te creëren.
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Metz (Supervisor) & U. Jansz (Supervisor)

Cite this

'