WAARDE-VOLLE ONDERSTEUNING
: naar compassie als instrument voor collegiale ondersteuning door geestelijk verzorgers in een algemeen ziekenhuis

  • Judith Goeman

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Tot het domein van de geestelijke verzorging hoort de ondersteuning van zorgcollega’s wanneer deze geconfronteerd worden met heftige gebeurtenissen, grote emoties en geraakt worden in hun zingeving. In het Slingeland Ziekenhuis nam deze ondersteuning in de coronaperiode een grote vlucht. Vragen die de geestelijk verzorgers zich daarbij stelden waren: doen we het goed? Wat kan er beter?
In dit onderzoek is gekeken naar de vraag of het begrip compassie een waardevol instrument kan zijn om deze zorg meer inhoud en vorm te geven. Uitgangspunt hierbij was dat tot het onderzoek compassie niet bewust werd ingezet.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is zowel theoretisch als empirisch onderzoek gedaan. Theoretisch onderzoek is verricht door de concepten compassie, compassiemoeheid en emoties te onderzoeken vanuit de literatuur. Het empirisch onderzoek was een interpretatief fenomenologisch onderzoek dat zich richtte op de geleefde ervaring van vijf zorgcollega’s die in de afgelopen periode collegiale ondersteuning door een van de geestelijk verzorgers in het ziekenhuis hadden gehad.
De resultaten van zowel het theoretisch onderzoek als de ervaringen van de zorgcollega’s geven een goede indicatie om te veronderstellen dat compassie een goed inhoudelijk instrument kan zijn voor de collegiale ondersteuning door de geestelijk verzorger. Compassie kan omschreven worden als een open houding die een mens heeft voor een ander en die te maken heeft met gevoeligheid voor de nood van die ander, zich daardoor laat raken en in beweging komt om de nood te verlichten. Compassie is verbonden met moraliteit omdat het aanzet tot handelen ten opzichte van de ander. Het heeft een zorgethische betekenis vanuit de relatie met menselijke emoties en concrete praktijken waarbinnen ook zorgen als houding opgevat wordt. Hiermee omvat compassie niet alleen individuele begeleiding van mensen maar ook de ethische dimensie van het werk van de geestelijk verzorger.
De zorgethische reflectie op compassie instrument van de geestelijk verzorger voor collegiale ondersteuning leverde waardevolle inzichten op om de inhoud van de zorgpraktijk van de geestelijk verzorger te verdiepen voor wat betreft de individuele zorg en de ethische ondersteuning instellingsbreed.
Omdat deze Masterthesis een beperkt onderzoek is, is het zinnig het begrip compassie theoretisch en empirisch nader te onderzoeken in de context van de werkpraktijk met betrekking tot de collegiale ondersteuning door geestelijk verzorgers. Dit kan een verdere verdieping van deze werkpraktijk en het vak van geestelijk verzorger met zich meebrengen.
Date of Award18 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorCarlo J. W. Leget (Supervisor) & Pieter Dronkers (Supervisor)

Cite this

'