Waarde(n)vol werk. Een kwalitatief onderzoek naar aandacht voor zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk.

  • S. Kwint

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit kwalitatief, exploratief onderzoek biedt inzicht in wat aandacht voor zingeving(svragen) in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen betekent. De informatie is verkregen via semigestructureerde interviews met tien bedrijfsartsen. Respondenten associëren zingeving vooral met ‘dat wat iemand belangrijk vindt’, ‘kunnen doen wat je belangrijk vindt’ en met werk als zingevingsbron. De gerichtheid op gezondheid en duurzame inzetbaarheid veronderstelt dat bedrijfsartsen aandacht hebben voor zingeving in het (werk)leven van patiënten. Ziekte, beperkingen, ingrijpende gebeurtenissen en (als gevolg daarvan) uitval van werk zet mensen vaak aan tot een (her)oriëntatie op hun (werk)leven. Respondenten lopen als procesbegeleider mee in dit zingevingsproces van de patiënt. De begeleiding is gericht op het (weer) verkrijgen van regie, is sterk cognitief van aard en vooral doel- en oplossingsgericht. De mate waarin de respondenten zelf begeleiding bij zingeving bieden, verschilt. Uit het onderzoek blijkt dat aandacht voor zingeving van patiënten relevant is voor de bedrijfsartsenpraktijk. Voor het bepalen van de juiste zorg en begeleiding is het belangrijk om te weten wat voor mensen van betekenis is, wat hun leven zin geeft, en waar eventueel de zinbeleving stagneert. Dat betekent dat bedrijfsartsen (tot op zekere hoogte) moeten kunnen omgaan met en ondersteuning bieden bij zingevingsvragen. Dit vereist kennis van de zingevingsdimensie en zingevingscompetenties. Een deel van de respondenten lijkt zich (deels) bewust van de benodigde specifieke kennis en competenties, anderen minder of niet. Dit onderzoek biedt inzicht in de betekenis van zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk en handvatten om de kennis van de zingevingsdimensie binnen de beroepsgroep te vergroten. De resultaten zijn niet representatief voor de gehele bedrijfsartsenpopulatie.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorW. Los (Supervisor) & H. Bosma (Supervisor)

Cite this

'