Wat een verbinding

  • de M. Koning

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In de masterthesis wordt onderzocht hoe de zorgethische vijf ’critical insights’ aangaande zorg en de theorie van Sandel zich verhouden ten aanzien van de vijf vooronderstellingen achter marktdenken in de zorg. Er is voor gekozen om de specifieke kenmerken van de zorgethische perceptie te verklanken in de volgende vijf ‘critical insights’: menselijke waardigheid, relationele afstemming, evidente kwetsbaarheid, participerende verantwoordelijkheid en zorgzame betrekkingen. Tevens wordt bezien in hoeverre de repliek van Sandel over marktdenken een amendement kan zijn voor de vijf zorgethische ’critical insights’. En hoe verhouden die vijf zorgethische ‘critical insights’ aangevuld met de repliek van Sandel zich ten aanzien van vijf vooronderstellingen achter marktdenken in de zorg te weten: concurrentie, transparantie, efficiëntie, doelmatigheid en autonomie. Waar sluiten ze elkaar uit, waar zijn de zorgethische ‘critical insights’ inpasbaar en te verbinden met de vooronderstellingen achter marktdenken in de zorg om uitsluiting, marginalisering en onzichtbaarheid van het individu te ondervangen. De conclusie van het onderzoek is dat de vooronderstellingen achter marktdenken en de zorgethische ‘critical insights’ aangevuld met de repliek van Sandel met elkaar zijn te verbinden als het gaat om het laten afnemen van uitsluiting, marginalisering en onzichtbaarheid van het individu.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorF. Vosman (Supervisor) & C. J. W. Leget (Supervisor)

Cite this

'