Wie ben ik en wie wil ik zijn? Existentiële processen van transgender personen.

  • van M. Klaveren

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit exploratieve, kwalitatieve onderzoek poogt een eerste inzicht te geven in de existentiële processen die transgender personen doormaken tijdens het genderbevestigende behandeltraject. Hiertoe zijn drie deelvragen opgesteld, die zich respectievelijk richten op de existentiële problemen die transgender personen tijdens de genderbevestigende behandeling ondervinden, de manieren waarop zij met deze problematiek omgaan en de behoeften aan professionele ondersteuning die zij hierbij hebben. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zijn dertien diepteinterviews afgenomen met transgender personen die op het moment van interviewen een genderbevestigende behandeling ondergaan. Wat er uit de interviews allereerst naar voren komt, is de grote impact die het traject heeft op het leven van de respondenten. Met het ondergaan van een medische gendertransitie dienen de respondenten zich volledig opnieuw te verhouden tot zichzelf en hun leven. De vragen ‘wie ben ik’, ‘wie wil ik zijn’ en ‘hoe vul ik mijn leven in’ staan daarbij centraal. Een antwoord vinden op deze vragen blijkt niet altijd gemakkelijk; de respondenten hebben veelvuldig te maken met vertwijfeling, onzekerheid, desoriëntatie en eenzaamheid. De existentiële problemen van de respondenten vormen een ingewikkelde kluwen van existentiële problematiek rondom vragen over wie zij zijn en hoe zij zich positioneren in de wereld. In een poging om met deze existentiële problematiek om te gaan, zoeken de respondenten naar nieuwe betekenissen: wat betekent hetgeen ik meemaak voor wie ik ben en hoe ik mijn leven leid? Het zoeken naar nieuwe betekenissen doen de respondenten door middel van reflectie: ze denken over de problematiek na en spreken erover met naasten, lotgenoten en professionele zorgverleners. De belangrijkste vormen van nieuwe betekenissen die de respondenten helpen om zich op een bevredigende manier te verhouden tot hetgeen hen overkomt, zijn een nieuwe kijk op de eigen identiteit en een bredere kijk op de situatie. Alle dertien respondenten geven aan bij deze zoektocht naar de omgang met de door hen ondervonden existentiële problemen ondersteund te willen worden; de helft zou dit gelieerd aan het behandeltraject willen. Aandacht voor reflectieve processen, kennis van genderdysforie, onafhankelijkheid en behoud van de eigen regie zijn voor de respondenten de belangrijkste kenmerken van de gewenste ondersteuning.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & T.J. Glasner (Supervisor)

Cite this

'