Zingeving bij burn-out. Een kwalitatief onderzoek naar de rol van zingeving bij burn-out patiënten die onder behandeling zijn bij een eerstelijnspsycholoog.

  • J. Nierop

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het fenomeen burn-out legt in Nederland momenteel druk op het individu en de maatschappij. Vanuit de Humanistiek - een vakgebied dat zich bezighoudt met processen van humanisering en zingeving - kan er een bijdrage worden geleverd aan ons begrip van dit fenomeen. Zowel in het psychologische als het maatschappelijke (wetenschappelijke) perspectief op burn-out zijn namelijk processen van zingeving te herkennen. Onduidelijk is vooralsnog wel of burn-out zorgt voor ‘minder’ zingeving, en/of dat ‘minder’ zingeving mede leidt tot burn-out. Zingeving wordt in deze thesis begrepen als een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren. De behandeling door een psycholoog is in dit onderzoek meegenomen om dicht bij de praktijk te blijven. In hoeverre spelen ervaringsaspecten van zingeving al dan niet een rol in het proces (inclusief behandeling) van een burn-out, zoals ervaren door patiënten? Om deze vraag te beantwoorden zijn er tien mensen met een burn-out geïnterviewd. Uit de analyse blijkt dat een sterke focus op de toekomst ten koste van zelfzorg in het huidige moment, een gebrek aan eigenwaarde en een gebrek aan erkenning vanuit de eigen persoon vooral een rol spelen in het ontstaan van een burn-out. Tijdens een burn-out wordt er getwijfeld aan eerder gestelde levensdoelen, is er sprake van een gevoel van controleverlies, schuldgevoel en schaamte in relatie tot de burn-out en uiteindelijk kan er in sommige gevallen sprake zijn van een toename in zelfzorg en eigenwaarde. Een psycholoog kan gevoelens van eigenwaarde en competentie faciliteren, zo blijkt uit de interviews. De resultaten laten zien dat voorbij of naast een klachtgerichte benadering, een persoonsgerichte benadering ook een meerwaarde heeft; een benadering waarin er oog is voor processen van zingeving zoals die plaatsvinden gedurende het proces van een burn-out.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorW. Seekles (Supervisor) & A. W. Braam (Supervisor)

Cite this

'