Zingeving en herstel. Een vergelijking tussen de zorg- en mensvisies van de geestelijk verzorger en ervaringsdeskundige met het oog op een interdisciplinaire samenwerking

  • Sandra Koeling-Lem

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie Zingeving en herstel is onderdeel van de master Geestelijke Begeleiding & de master Educatie van de Universiteit voor Humanistiek studiejaren 2011-2014. Ten eerste omvat de scriptie een literatuuronderzoek naar de begrippen zingeving en herstel vanuit de werkvelden geestelijke verzorging en ervaringsdeskundigheid binnen de geestelijke gezondheidszorg (hfdst. 2 t/m4). De begrippen zijn uiteengezet in termen van zorg- en mensvisie en vervolgens is gezocht naar overeenkomsten, verschillen en relaties tussen beide. Hiermee is de volgende vraag beantwoord: Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en relaties tussen de zorg- en mensvisies gebaseerd op zingeving naast herstel, toegeschreven aan respectievelijk geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg? Ten tweede omvat de scriptie het ontwerp van een educatieve werkvorm (hfdst. 5 t/m 6). Naast de eerste voorwaarde tot het plaatsvinden van een interdisciplinaire samenwerking, relaties tussen de zorg- en mensvisie, is in het tweede gedeelte een ontwerp gemaakt om aan de tweede voorwaarde te voldoen: de beoogde samenwerkingspartners moeten op de hoogte zijn van elkaars uitgangspunten en werkwijzen voordat een interdisciplinaire samenwerking kan plaatsvinden. De tweede hoofdvraag is beantwoord: Wat is een geschikte educatieve werkvorm die uitwisseling van deze zorg- en mensvisies met het oog op interdisciplinaire samenwerking mogelijk maakt? De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de zorg- en mensvisie van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen overeenkomsten én verschillen vertonen, maar zeker met elkaar in relatie staan. Dit heeft met name betrekking op de tien herstelelementen en de negen ervaringsaspecten van herstel. Voor het educatief ontwerp is op basis van afwegingen en educatieve normen een zestiendelige samenkomst ontworpen met het volgende leerdoel: De aanwezigen zullen na de bijeenkomst de werkwijzen en uitgangspunten van de geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen die aanwezig zijn, herkennen én met eigen woorden uitleggen, aan de hand van de leerstrategie samenwerkend leren waarbij gekozen wordt voor de werkvorm experts. Trefwoorden: herstel, zingeving, ervaringsdeskundige, herstelondersteuner, geestelijke verzorger/begeleider, psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, interdisciplinaire samenwerking.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. Jorna (Supervisor) & H. Laceulle (Supervisor)

Cite this

'