Zingeving in meer dan alleen woorden
: De benadering van zingeving in beeldende therapie binnen herstelondersteunend werken in de GGZ

  • Sieteke Vandebriel

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Er is een toegenomen behoefte aan meer aandacht voor zingeving binnen het psychiatrische werkveld, met name door de herstelgerichte benadering in de GGZ. Onder mensen met een ernstige psychische aandoening is zingeving momenteel één van de minst vervulde zorgbehoeftes. Aandacht voor zingeving en spirituele zorg wordt vaak gezien als een gemeenschappelijke taak van alle zorgverleners. Maar volgens Van Leeuwen, Leget en Vosselman (2016) hebben professionals ook last van handelingsverlegenheid als het gaat om het begeleiden van zingevingvragen en hebben professionals handvatten nodig om dit te integreren in hun werk. Het huidige onderzoek gaat nader in op de vraag hoe beeldend therapeuten hun cliënten kunnen ondersteunen bij zingeving in een psychiatrische context. Dit onderzoek heeft als doel om zingeving beter te conceptualiseren binnen een beeldend therapeutische context om zo de toepasbaarheid te vergroten en op deze manier de handelingsverlegenheid onder professionals tegen te gaan.
In dit onderzoek zijn theorie en praktijkinzichten onderzocht. Het betreft een literatuurstudie vanuit het Expressive Therapies Continuum (ETC) van Hinz (2020), een theoretisch raamwerk voor keuzes in de observatie en methodisch handelen binnen beeldende therapie. Er is gekeken naar mogelijke verbanden tussen zingevingselementen- en thema’s en de zeven componenten van het ETC. Uit de resultaten blijkt dat de procesmatige kant van zingeven, met belichaamde en ervaringsgerichte vormen van zingeving aansluiting vinden bij het ETC, evenals dat het proces van creativiteit gelijktijdig ook een proces van zingeving behelst.
In het tweede deel van dit onderzoek zijn met enquêtevragen aan beeldend therapeuten praktijkinzichten uit het werkveld in kaart gebracht om kennishiaten te ontdekken. Ook komen ervaringen uit de beroepspraktijk van beeldende therapie aan bod. Uit de resultaten blijkt er ruime affiniteit en ervaring te zijn op het gebied van zingeving. Er is volgens respondenten echter weinig samenwerking met behandelaren en weinig aansluiting met geestelijk verzorgers. Er komt naar voren dat er een behoefte is aan aandacht binnen de behandeling, scholing op het gebied van zingeving en meer inbedding vanuit wetenschappelijk onderzoek. Zingeving en beeldende therapie lijken zowel theoretisch als praktisch goed op elkaar af te stemmen. Vervolgonderzoek is nodig om de inbedding in de beeldend therapeutische beroepspraktijk meer vorm te geven.
Date of Award20 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorArjan W. Braam (Supervisor) & Joanna Wojtkowiak (Supervisor)

Keywords

  • zingeving
  • beeldende therapie
  • vaktherapie
  • expressive therapies continuum

Cite this

'