Zingeving op de zorgboerderij. Een casestudy bij drie zorgboerderijen naar de mogelijke invloed van de zorgboerderijen op de zingeving bij deelnemers met een psychische hulpvraag

  • van E Schaik, E. van

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoek beschrijft of er een mogelijke invloed is van zorgboerderijen op de zingeving van deelnemers met een psychische hulpvraag. Aanleiding van dit onderzoek vormt de kennislacune op het gebied van (de mogelijke invloed van) zingeving binnen de gezondheidszorg en specifiek bij deelnemers aan zorgboerderijen. Zorgboerderijen vormen een groeiend zorgsegment. Daarbij streven zorgboerderijen naar professionalisering van de zorg. De aanname geldt dat zingeving mogelijk van belang is voor het welzijn en functioneren van mensen. Met het oog op de zorgkwaliteit bij zorgboerderijen is onderzoek naar zingeving bij zorgboerderijen daarom van belang. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een multiple casestudy bij drie zorgboerderijen in Nederland. Onderzoek vond plaats middels observatiedagen en interviews met vijf hulpverleners en zeven deelnemers. Omdat een psychische hulpvraag aanleiding kan zijn tot zingevingsvraagstukken, richt deze studie zich op deelnemers met een psychische hulpvraag. Vanuit de bestaande beschrijvingen van zingeving is een tijdelijke werkdefinitie van zingeving gevormd, met aandacht voor de alledaagse zinbeleving. Zingeving is geoperationaliseerd via de zogenaamde ‘oervragen’ van Anbeek. Het blijkt dat de zorgboerderijen een zogenaamde (tijdelijke) ‘gebroken gemeenschap’ vormen voor (kwetsbare) deelnemers met een zorgvraag. Binnen deze context geven diverse elementen kans op beïnvloeding van de zingeving bij de deelnemers. De dieren op de zorgboerderij bieden afleiding en troost bij ervaringen van kwetsbaarheid. Andere mogelijk zingevende elementen zijn niet-natuur gerelateerde activiteiten, omgang met andere kwetsbare deelnemers, de sfeer van veiligheid en acceptatie voor ieders kwetsbaarheid die gemotiveerde hulpverleners scheppen en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Bij dit onderzoek dient in het vizier gehouden te worden wanneer sprake is van zingeving of van een psychologische invloed die kan leiden tot zingeving. Tevens spelen de culturele en economische kenmerken van de onderzoeksgroep een mogelijke rol bij de manier van denken en spreken over zingeving. Trefwoorden: zingeving, levensvragen, zorgboerderij, zorglandbouw, herstelbeweging, psychische hulpvraag
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorA. W. Braam (Supervisor) & S. L. E. van Goelst Meijer (Supervisor)

Cite this

'