Zinvolle pijn? Een empirisch onderzoek naar spiritualiteit en kwaliteit van leven bij patiënten met chronische, onverklaarde pijn

  • Anne Helms

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In Nederland lijden 600.000 tot 800.000 mensen aan chronische, onverklaarde pijn (COP), wat gepaard gaat met aanzienlijke functioneringsproblemen in het dagelijkse leven en lijdensdruk voor de patiënt. Het gebruikelijke biopsychosociaal verklaringsmodel van pijn blijkt tot op heden onvoldoende toereikend om de kwaliteit van leven bij patiënten met COP te verbeteren. Een benadering vanuit het biopsychosociaal-spiritueel model van zorg biedt mogelijk een aanvulling op de bestaande kennis van COP, wat de begeleiding van patiënten ten goede komt. In dit onderzoek stond de vraag centraal wat de samenhang was tussen pijnintensiteit, spiritualiteit en kwaliteit van leven bij patiënten met COP. Om dit te onderzoeken werd een exploratief cross-sectioneel vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 164 patiënten met COP. Met de SAIL-vragenlijst werd spiritualiteit gemeten op zeven dimensies: zingeving; vertrouwen; aanvaarding; zorg om anderen; verbondenheid met de natuur; transcendente ervaringen; en spirituele activiteiten. Twee VAS-schalen bepaalden de pijnintensiteit en de SF-36 werd gebruikt om de kwaliteit van leven te meten op twee domeinen: de fysieke en de mentale kwaliteit van leven. De data werden geanalyseerd met enkelvoudige en multiple lineaire regressieanalyses. De resultaten van dit verkennende onderzoek toonden onder meer dat er sprake was van samenhang tussen pijn en spiritualiteit, en dat er sprake was van samenhang tussen kwaliteit van leven en spiritualiteit. Ook bleek dat de respondenten significant hoger scoorden dan gezonde personen op de spiritualiteitsdimensies ‘zingeving’, ‘vertrouwen’, ‘zorg om anderen’ en ‘transcendente ervaringen’. Spiritualiteitsdimensies die gericht waren op verbondenheid met zichzelf bleken een bijdrage te leveren aan de mentale kwaliteit van leven. Vervolgonderzoek moet nader licht werpen op de causaliteit van de verbanden, waardoor duidelijk wordt op welke manier de spiritualiteitsdimensies een positieve dan wel negatieve rol spelen bij mensen met chronische, onverklaarde pijn.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorG. J. L. M. Lensvelt-Mulders (Supervisor) & A. W. Braam (Supervisor)

Cite this

'