Zorg is pas goed als ook een patiënt die als goed ervaart. Een responsief evaluatieonderzoek onder gebruikers van het patiëntenportaal van het UMC Utrecht Cancer Center

  • van der Christien Mijden
  • Wilma Bijsterbosch

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In dit onderzoek is vanuit zorgethisch perspectief onderzocht hoe het patiëntenportaal in het UMC Utrecht Cancer Center bijdraagt aan ‘goede zorg’ vanuit de ervaringen van professionals en patiënten. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een responsieve evaluatie als methode. Hiertoe zijn interviews gehouden met organisatievertegenwoordigers, zorgprofessionals en patiënten. De verschillende perspectieven zijn in relatie gebracht met het concept ‘goede zorg’. De perspectieven van de organisatieprofessional en de zorgprofessional treffen elkaar op het toegankelijk en bereikbaar maken van informatie via het patiëntenportaal. De organisatie heeft het patiëntenportaal opengesteld om daarmee voor alle patiënten toegang te verlenen tot het medisch dossier en daarvoor de technische en functionele mogelijkheden van het portaal zo optimaal mogelijk ingericht. De zorgprofessionals sluiten daarop aan door de informatie naar de patiënten zoveel mogelijk te begeleiden en te duiden. Op welke wijze de zorgprofessional het portaal inbrengt in de zorgrelatie en om moet gaan met de ethische dilemma’s die daarbij optreden lijkt niet doordacht vanuit de organisatie. Patiënten ervaren, evenals de zorgprofessionals, een meer gelijkwaardiger zorgrelatie omdat zij beschikken over meer kennis en informatie over hun ziekte en behandeltraject. Het blijkt echter eveneens dat deze gelijkwaardigheid zich alleen kan ontwikkelen wanneer er eerst een vertrouwensband is ontstaan tussen zorgprofessional en patiënt in het ‘face-to-face’ contact. Het toepassen van technologie in de zorg vereist niet alleen aandacht voor een instrumentele benadering maar juist ook oog voor relationele en context gebonden aspecten van de situatie van de patiënt en de zorgprofessional.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorA. R. Niemeijer (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'