Zorg voor de aarde: Een theoretische verkenningstocht door het zorgethische landschap van klimaat en aarde Masterthesis Zorgethiek

  • T. Laurentius

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Inleiding: We hebben te maken met antropogene klimaatverandering en de negatieve effecten daarvan op de leefbaarheid op aarde. Om onder een opwarming van 1,5 tot 2 graden te blijven, moet er adequaat gehandeld worden om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot terug te dringen. Er wordt tot nu toe echter niet genoeg gedaan. Doorgaan op de oude manier is niet langer houdbaar en het is noodzakelijk dat er een nieuwe manier van omgaan met de natuurlijke omgeving tot stand komt. Zorgethiek kan hier mogelijk een bijdrage aan leveren. Zorg dragen voor onze omgeving is deel van het levensonderhoudende werk dat zorgen is. Toch is er aanleiding om aan te nemen dat er binnen zorgethiek weinig aandacht is voor de aarde. De vraag is of hier een kennisgat aanwezig is en, als dat zo is, of dit eventueel aangevuld kan worden door ‘externe’ literatuur over ‘zorg voor de aarde’. Hoofdvraag: Welke inzichten levert een exploratieve literatuurstudie naar ‘zorg voor de aarde’ op en welke bijdrage levert dit aan het denken van zorgethiek over ‘zorg voor de aarde’ met het oog op klimaatverandering? Methode: Voor dit onderzoek is een exploratieve literatuurstudie uitgevoerd. Enerzijds is er zorgethische literatuur geanalyseerd om te inventariseren welke uitgangspunten voor ‘zorg voor de aarde’ er aanwezig zijn binnen zorgethiek. Anderzijds is er een uitgebreide literatuursearch gedaan op het vlak waar zorg(ethiek) en klimaat/aarde elkaar overlappen. Hieruit is een verscheidenheid aan bronnen geanalyseerd afkomstig uit ‘externe’ disciplines. De bevindingen uit beide analyses zijn samengebracht om in kaart te brengen wat er over ‘zorg voor de aarde’ geschreven is. Bevindingen & conclusie: Uit de bevindingen blijkt dat er zowel in zorgethische als ‘externe’ literatuur belangrijke punten voor ‘zorg voor de aarde’ te vinden zijn en dat de tweedeling van deze literatuur beter te typeren is als een boom: met een gedeelde kern en onderlinge aftakkingen. Uit de gedeelde kern zijn 28 kernpunten voor goede zorg voor de aarde gedestilleerd. Zorg is cruciaal voor het onderhouden van levensonderhoudende cycli en relaties. Het vermogen zorg te geven en te ontvangen staat echter onder druk door de effecten van klimaatverandering. Zorg dragen voor de omgeving is echter niet alleen voorbehouden aan de mens en zorg kan beter opgevat worden als de totaliteit aan praktijken die het leven mogelijk maken, uitgevoerd door menselijke en meer-dan-menselijke entiteiten, die hun eigen plek en taken hebben in het levensonderhoudende web van relaties en zorg. Deze meer-dan-menselijke wereld draagt ook zorg voor veel menselijke behoeften en het is dan ook noodzaak dat de interdependentie van het bestaan erkend wordt. Goede zorg voor de aarde begint bij het erkennen van de interdependentie van al het leven en verkent nieuwe modi van samenleven met de meer-dan-menselijke wereld, in een tijd waarin zorg – als tegenhanger van verwaarlozing en exploitatie – een van de belangrijkste krachten is in het herstellen van relaties die vitaal zijn voor het leven en de leefbaarheid op aarde.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
Supervisorvan I. Nistelrooij (Supervisor) & V. Baur (Supervisor)

Cite this

'