Zorg voor eenheid
: Zorg voor elkaar

  • Fenna Mossel

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Binnen de Nationale Politie is er brede aandacht voor het terugdringen van het ziekteverzuim. In kader daarvan is er afgelopen jaar een actieonderzoek gestart naar de effectiviteit van de intercollegiale opvang na ingrijpende gebeurtenissen. Het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) is één van de vele voorzieningen binnen de Nationale Politie, andere zijn bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologen, bedrijfsartsen, geestelijk verzorgers, vertrouwenspersonen, casemanagers Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), weerbaarheidstrainingen. Ondanks de aanwezigheid van deze grote groep zorgprofessionals, komt uit de interviews met medewerkers het gevoel naar voren dat de prioriteit van de organisatie niet altijd ligt op zorg voor de medewerkers. Als oorzaak wordt hiervoor onder andere de onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden rondom personeelszorg genoemd. Enerzijds wordt hierin een grote rol toegedicht aan de leidinggevenden, anderzijds is er te weinig oog voor de situatie waarin deze leidinggevenden zich bevinden. Zo staat bijvoorbeeld in de functieomschrijving van de teamchef dat hij/zij verantwoordelijk is voor de personeelszorg binnen het team. Deze teams tellen echter 60-200 medewerkers en zijn daarmee te groot om de personeelszorg te kunnen overzien voor de teamchef. Dit heeft als gevolg dat de taken rondom personeelszorg in de praktijk wordt gedelegeerd aan de operationeel experts. Welke gevolgen dit heeft voor de verdeling van verantwoordelijkheden is echter niet beschreven.
Dit onderzoek brengt deze situatie op drie niveaus in beeld: 1. Op organisatieniveau maakt de dynamische praktijk van de werkvloer dat de prioriteit niet altijd ligt op zorg voor de medewerkers, tevens lijkt er sprake te zijn van een papieren wereld die de communicatie tussen verschillende onderdelen van de organisatie bemoeilijkt, 2. Op het niveau van de leidinggevenden zien we een onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden rondom personeelszorg, waarbij ook niet altijd duidelijk is welke leidende waarden hieraan ten grondslag liggen, 3. Op het niveau van het werkklimaat zien we medewerkers met verschillende behoeften. Zo zijn er agenten die terug verlangen naar de ‘familiecultuur’ van vroeger maar ook leidinggevenden die juist streven naar een meer moderne aanspreekcultuur, met als gevolg dat ook hier de verdeling van verantwoordelijkheden diffuus is.
Goede zorg betekent in dit geval dat er een inventarisatie komt van de behoeften van alle partijen binnen de organisatie, waarbij ook oog moet komen voor verbetering van de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een duidelijke verdeling komt van verantwoordelijkheden rondom personeelszorg, waarbij niet alleen maar taken worden toebedeeld aan de leidinggevenden, maar ook oog is voor hén als medewerkers van dezelfde organisatie.

Date of Award20 Aug 2020
Original languageDutch
SupervisorAlistair R. Niemeijer (Supervisor) & Vivianne E. Baur (Supervisor)

Cite this

'