Zorg voor zorg. Een kwalitatief onderzoek naar hoe humanisering in verpleeg- en verzorgingshuizen tot stand komt door humanistisch geestelijk verzorgers

  • Michaël Edwin Koolhaas

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Zorg voor zorg is een kwalitatief onderzoek naar humanistisch geestelijk verzorgers en hun humaniserende praktijkervaringen gericht op de organisatorische context van zorginstellingen voor ouderen (verpleeg- en verzorgingshuizen). Dit onderzoek analyseert verschillende werkzaamheden waarmee geestelijk verzorgers invulling kunnen geven aan humanisering. Deze onderzochte werkzaamheden komen onderling overeen, en kenmerken zich door de gerichtheid op de bevordering van contact en dialoog ten einde van zingeving. Deze werkzaamheden zijn gericht op: bewoners onderling, bewoners en verzorgenden, bewoners en overige medewerkers, bewoners en beleid, waarden en cultuur, verzorgenden onderling en medewerkers onderling. Deze werkzaamheden kunnen zich afspelen in de alledaagse praktijk of hebben een georganiseerd karakter zoals groepssamenkomsten. Met de gecreëerde ruimte voor dialoog en contact bestaat de mogelijkheid tot het uitwisselen van perspectieven, sturing en beïnvloeding van de omgeving en het ontwikkelen van waarden en normen. Dit onderzoek geeft inzicht op welke wijze deze werkzaamheden tot stand komen, op welke wijze de werkzaamheden uitgevoerd worden, en wat de mogelijke kanttekeningen zijn bij de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Hiermee wordt een aanzet gemaakt om het begrip humanisering meer vorm en inhoud te geven binnen de praktijk van geestelijk verzorgers in de ouderenzorg.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorA. J. J. A. Maas (Supervisor) & B. Lugten (Supervisor)

Cite this

'