Zorgethisch responsief toezicht
: Een zorgethisch onderzoek naar inzichten uit reflectie op toezicht door de inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, afdeling Jeugd.

  • Lisa Luijten

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Door middel van het kijken door een zorgethische lens naar het reflecteren op overheidstoezicht op zorg zijn er verschillende inzichten ontstaan over het responsiever maken van toezicht. Inspecteurs willen onder andere een maatschappelijk impact en effect creëren met het toezicht maar zoeken naar passende werkwijzen die aansluiten in de zorgpraktijk. Door middel van responsief toezicht kan de inspectie meer aansluiten bij de praktijk waarop toegezien wordt en een oordeel of interventie op maat inzetten. In het aansluiten bij de zorgpraktijk is het van belang dat de inspectie oog heeft voor de particuliere situatie van een zorgaanbieder en interventies in zet die passen bij het doel wat zij willen bereiken om maatschappelijke impact te creëren.
In dit onderzoek is er door middel van een discoursanalyse onderzocht welke inzichten het reflecteren op toezicht vanuit een zorgethische lens rondom fasen van zorg, relationaliteit en macht oplevert. Hiervoor zijn er reflectiesessies bijgewoond, observatieverslagen geanalyseerd en interviews uitgevoerd. Hierop is vervolgens een discoursanalyse toegepast waaruit verschillende thema’s naar voren kwamen: dilemma’s in toezichtstrategie, zorgpraktijk ten opzichte van de toezichtspraktijk beschreven en effecten van toezicht. In de analyse komt naar voren dat de verschillende thema’s zowel aanknopingspunten vormen met zorgethiek als kritiek.
Door middel van verbinding tussen het empirische onderzoek en zorgethisch perspectief zijn er verschillende factoren onderzocht die van belang zijn voor responsief toezicht. In de reflectiesessies reflecteren inspecteurs op hoe zij het maatschappelijke doel kunnen bereiken en effect kunnen creëren. Dit doen zij door het innemen van verschillende perspectieven zoals die van bijvoorbeeld de zorgverlener. Echter vanuit zorgethisch perspectief is het ook nodig dat er gekeken wordt naar de geleefde ervaring van de zorgontvangers om hier kennis over te vergaren. Naast het onderzoeken van de geleefde ervaring valt op uit het empirisch onderzoek dat reflectie op toezicht veelal gebeurd door inspecteurs zelf maar niet mét de zorgverleners, cliënten of burgers. Dit is dan ook een aanbeveling voor de IGJ. Tot slot zal toezicht vanuit een zorgethische visie dichtbij de zorgpraktijk moeten plaatsvinden, waarbij de ervaring van de zorgontvanger en kennis van de zorgverlener cruciaal zijn. Door toezicht te houden op zorg vanuit de overheid wordt de noodzaak van goede en veilige zorg erkent en hiervoor verantwoordelijkheid gevoelt.
Date of Award24 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorA. A. M. (Inge) van Nistelrooij (Supervisor) & Pieter Dronkers (Supervisor)

Cite this

'