Zuivel: het moet en kan anders
: Een onderzoek naar de morele ruimte voor de consumptie en productie van dierlijk zuivel vanuit een dierethisch-politiek-filosofisch perspectief

  • Maaike Welter

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

In de maatschappij is sprake van een dairy paradox, waarbij mensen dieren geen pijn willen doen, maar tegelijkertijd door zuivelconsumptie bijdragen aan toebrenging van ernstige schade aan dieren. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken in hoeverre zuivelconsumptie en -productie mogelijk is vanuit dierethisch perspectief. Hierbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke morele ruimte is er vanuit het uitgangspunt van ethische dier-mensrelaties voor menselijke consumptie en productie van dierlijk zuivel? Morele voorwaarden voor zuivelconsumptie en -productie zijn geschetst vanuit vier verschillende benaderingen op het gebied van ethische dier-mensrelaties. Twee daarvan zijn voornamelijk dierethisch van aard, de andere twee zijn politiek-filosofisch-georiƫnteerd. Vervolgens zijn drie verschillende vormen van zuivelproductie (biologische zuivel, Ahimsa-zuivel en kweekzuivel) aan deze voorwaarden getoetst.
Uit het onderzoek blijkt dat vanuit de vier benaderingen geen ruimte is voor biologische zuivel, maar wel voor Ahimsa-zuivel en kweekzuivel. Echter, zuivelproductie blijft vanuit ethisch opzicht een complex en risicovol proces: doordat het primair een praktijk is die menselijke belangen dient, worden de belangen en rechten van dieren al snel aan menselijke belangen ondergeschikt gemaakt. Een combinatie van kweekzuivel en Ahimsa-zuivel wordt aanbevolen, waarbij kweekzuivel voldoet het grootste gedeelte van de zuivelvraag, terwijl Ahimsa-zuivel een manier toont waarop mensen en dieren kunnen samenleven op een respectvolle manier, in wederzijdse afhankelijkheid van elkaar.
Date of Award30 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorSimon van der Weele (Supervisor) & Femmianne H. Bredewold (Supervisor)

Cite this

'