Zzp'ers in beeld? Een discours-analyse over de rol van zzp'ers binnen het Nederlands arbeidsbestel gedurende de periode 2009-2014

  • Onno Kestens

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Op 15 oktober 2010 brengt de SER een adviesrapport uit, getiteld ‘Zzp’ers in beeld’. Met het rapport geeft de SER antwoord op de door het kabinet geformuleerde vraag ‘welke gevolgen de opkomst van de zzp’er heeft voor de toekomstige structuur van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel’. In het adviesrapport wordt een beeld geschetst van de zzp’er als potentiële werkgever, gesitueerd in een door omzet en groei gedreven arbeidsbestel. Zzp’ers die hiervan afwijken, bijvoorbeeld de hybride zzp’er, blijven onderbelicht. Een vergelijkbare vorm van blindheid spreekt uit het overheidsoptreden enkele jaren later in 2013. Belangenorganisaties als de FNV betichten de overheid dan van opportunistisch gebruik van schijnzelfstandigheid en, naar aanleiding van de onzorgvuldigheid waarmee een grote groep zzp’ers zonder werk zijn komen te staan door het ongeldig verklaren van de aangevraagde VAR-WUO, een gebrek aan visie. De eerdergenoemde adviesvraag aan de SER is hierom niet minder relevant geworden en vraagt opnieuw om aandacht. Literatuuronderzoek naar alternatieve sociaal-wetenschappelijk debatten biedt hiervoor twee opvallende perspectieven. 1. Een verandering in de dominantie van de blijvende verhouding tot een andere persoon, in casu de werkgever, naar een verhouding van de arbeidverrichtende persoon tot zijn eigen arbeid. 2. Een afname van het traditionele door plichtsgevoel gedreven arbeidsethos ‘gij zult werken’, dat plaatsmaakt voor een decentralisering van arbeid en een toenemende aandacht voor de balans tussen werken en privéleven. Beide perspectieven laten zien dat een arbeidsbestel dat enkel gemotiveerd is door groei en omzet mogelijk onvoldoende aan zal sluiten op de huidige wensen omtrent hoe men in Nederland zijn of haar organisatie van werk vorm wil geven.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & S. L. E. van Goelst Meijer (Supervisor)

Cite this

'